Arrow ECS Internet > Jälleenmyyjälle > Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot

Download:
 
 
 
 
Hyvä Kumppanimme,
 
Arvostamme asiakassuhdettamme ja teemme parhaamme odotuksienne täyttämiseksi. Toimituksissamme noudatamme alla olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme.
 
Mikäli ostotilauksellanne viitataan ostoehtoihin tai muihin dokumentteihin, jotka eivät ole yhteneväisiä Arrow ECS:n ehtojen kanssa, niitä ei oteta huomioon eikä voida pitää osana välillämme olevaa sopimusta, ellei niitä ole hyväksytty kirjallisesti molempien osapuolien allekirjoittamana.
 
Arrow ECS Finland Oy

 
Arrow ECS Finland Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot

1.       Yleisten myynti- ja toimitusehtojen tarkoitus
Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Arrow ECS Finland Oy:n (jäljempänä ”Arrow ECS”) kulloinkin tuotteiden (”Tuote”) myyntiin ja käyttöoikeuksien myöntämiseen. Yleisten myynti- ja toimitusehtojen sijasta tai ohella ei sovelleta Jälleenmyyjän hankintaehtoja.
 
Tuotteilla tarkoitetaan laitteita, ohjelmistoja, palveluja tai käyttöoikeuksia tai muuta Toimittajan Arrow ECS:lle myytäväksi asettamaa tai Arrow ECS:n, ja/tai sen työntekijöiden ja/tai sen edustajien ja/tai sen alihankkijoiden suorittamaa palvelua
 
Jälleenmyyjällä tarkoitetaan asiakasta, joka ostaa Arrow ECS:ltä Tuotteita jälleenmyytäväksi, tuottaakseen niillä palvelua kolmannelle osapuolelle tai omaan käyttöönsä. Jälleenmyyjä ostaa tuotteet omaan lukuunsa eikä Jälleenmyyjällä ole oikeutta miltään osin edustaa Arrow ECS:ää.
 
Toimittajalla tarkoitetaan Tuotteen valmistajaa tai sen oikeuksien omistajaa.
 
2.       Tuotetiedot ja hinnat
Arrow ECS pidättää itsellään oikeuden muuttaa, lisätä tai vähentää tarjolla olevien Tuotteiden valikoimaa, mallia, hinnoittelua tai tuotekuvausta ja/tai lopettaa Tuotteiden myymisen ilmoittamatta siitä etukäteen Jälleenmyyjälle.
 
Ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa eivätkä muita veroja tai maksuja.
 
Arrow ECS:n kirjallinen tarjous on voimassa 14 vuorokautta tarjouksen Jälleenmyyjälle toimittamispäivästä, ellei tarjouksessa erikseen toisin ilmoiteta. Arrow ECS:n tarjoukset eivät ole sitovia, ellei tarjouksessa erikseen toisin ilmoiteta.
 
Arrow ECS noudattaa Toimittajiensa suosittelemia jälleenmyyntiehtoja ja alennuskäytäntöjä. Kulloinkin voimassa olevat jälleenmyyntiehdot ja alennukset ovat saatavissa Arrow ECS:n myyntihallinnosta.
 
Tilatessaan kausittain laskutettavia Tuotteita, Jälleenmyyjä sitoutuu Toimittajan ohjelman tai muiden relevanttien sopimusten mukaisiin ehtoihin.
 
Arrow ECS pidättää itsellään oikeuden muuttaa hinnoittelua sopimuksen allekirjoittamisen tai tilauksen hyväksymisen jälkeen, mikäli Toimittaja muuttaa hinnoitteluaan ja/tai Toimittaja muuttaa ehtojaan ja/tai Arrow ECS:n valuuttakurssikäytäntö sitä edellyttää.
 
Arrow ECS tai Arrow ECSn Toimittajat voivat antaa Tuotteille hintoja, joita on pidettävä suositushintoina. Nämä suositushinnat eivät sido Jälleenmyyjää, vaan Jälleenmyyjä voi itse vahvistaa kauppahintansa.
 
3.       Asiakasrekisteri, tavaramerkit ja tuotetieto
Jälleenmyyjällä on oikeus käyttää tuotteisiin liitettyjä tavaramerkkejä tuotteisiin liittyvien tunnusmerkkien (”Tunnusmerkki”) ohella ainoastaan tuotteiden markkinoinnin ja myynnin yhteydessä ja ainoastaan tavalla, joka ilmenee Arrow ECS:n ja Arrow ECS:n Toimittajien viittaamista voimassaolevista toimintaohjeista. Jälleenmyyjä ei saa poistaa tuotteen Tunnusmerkkejä eikä merkitä tuotteita joillakin toisenlaisilla tavaramerkeillä. Jälleenmyyjä ei saa mitään oikeutta tuotteen Tunnusmerkkiin tai muihin tavaramerkkeihin, jotka kuuluvat Arrow ECS:lle tai Arrow ECS:n Toimittajille lukuun ottamatta Jälleenmyyjälle tässä kohdassa myönnettyä rajoitettua käyttöoikeutta.
 
Jälleenmyyjän tulee esittää Tuotteet asianmukaisesti eikä hän saa antaa tuotteista harhaanjohtavaa tai tuotetietojen kanssa ristiriitaista tietoa.
 
4.       Tilaaminen
Jälleenmyyjä tilaa Tuotteet Arrow ECS:ltä kirjallisesti sähköpostin tai Arrow ECS:n www-sivustojen välityksellä tai muulla Arrow ECS:n hyväksymällä tavalla. Arrow ECS ilmoittaa Jälleenmyyjälle kirjallisesti tilausten hyväksymisestä ja sitovuudesta sähköpostin välityksellä, muulla yhteisesti sovitulla tavalla tai toimittamalla Tuotteet. Hyväksyttyään tilauksen Arrow ECS ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin suorittaakseen toimituksen. Toimitusaikaa koskevat ilmoitukset ovat ainoastaan arvioita eikä Arrow ECS ole vahingonkorvausvelvollinen toimituksen viivästyessä.
 
Mikäli Jälleenmyyjän tilaus on virheellinen tai tilauksen tiedot ovat epätäydellisiä eikä toimittaja tästä syystä pysty toimittamaan tilattuja Tuotteita tai joutuu muuttamaan hinnoittelua (esimerkiksi kampanjatuotteiden saatavuus tai hinnoittelurakenne), ei Arrow ECS ole korvausvelvollinen. Mikäli Toimittaja ei voi toimittaa tilausta Jälleenmyyjän ja Toimittajan väliseen sopimukseen tai Toimittajan ehtoihin vedoten, ei Arrow ECS:llä ole toimitusvelvollisuutta.
 
5.       Toimitus, kuljetuskustannukset ja Tuotteen omistusoikeus
Toimitus tapahtuu Arrow ECS:n keskusvarastolta, joka sijaitsee Tanskassa osoitteessa Jens Juuls Vej 42 DK-8260 Viby J toimituslausekkeen CIP (Incoterms 2000) mukaan. Arrow ECS veloittaa Jälleenmyyjältä rahtikulut toteutuneen mukaan, ellei muuta kirjallisesti sovita. Rahtimaksu määräytyy valitun kuljetustavan ja Arrow ECS:n kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.
 
Mikäli Tuotteet toimitetaan muualta kuin Arrow ECS:n keskusvarastolta, sovelletaan lähettävän tahon määrittelemää toimituslauseketta ja toimitustapaa.
Jälleenmyyjä vastaa Tuotteista ja kuljetuskustannuksista, ellei toisin ole sovittu, Arrow ECS:n luovutuspaikan ja määräpaikan välisen rahdin osalta.
 
Arrow ECS voi toimittaa Tuotteet ja Jälleenmyyjän tulee hyväksyä Tuotteiden toimituksen yhdessä tai useassa osassa. Jokaista osatoimitusta tulee pitää kokonaistoimituksen osna.  Mikäli Arrow ECS ei pysty toimittamaan yhtä tai useampaa osatoimitusta, Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta kiistää tai moittia kokonaistoimitusta.
 
Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Jälleenmyyjälle vasta kauppahinnan tultua kokonaan maksetuksi.
 
6.       Vastuu Tuotteen virheestä, tuotepalautukset ja tilauksen peruminen
Jälleenmyyjän on ilmoitettava Arrow ECS:lle kirjallisesti Tuotteeseen tai sen toimittamiseen liittyvästä virheellisyydestä sen ilmaannuttua ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään viiden (5) arkipäivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta. Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta vedota virheelliseen toimitukseen tai Tuotteessa olevaan virheeseen tämän jälkeen. 
 
Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta palauttaa Tuotetta tai peruuttaa tilausta ilman Arrow ECS:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Suostumusta varten Jälleenmyyjän tulee lähettää Arrow ECS:lle pyyntö sähköpostin välityksellä. Arrow ECS pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä hyväksymästä palautusta tai tilauksen peruutusta, mikäli pyyntö on aiheeton tai virheellisesti tehty tai Toimittaja ei hyväksy palautusta tai peruutusta.
 
Tuotteen palautuspyynnön hyväksymisen yhteydessä Arrow ECS ilmoittaa Jälleenmyyjälle palautusnumeron, joka on voimassa 14 päivää. Palautusnumeroa tulee käyttää viitteenä palautuslähetykselle, ja lisäksi lähetykseen tulee laittaa mukaan kopio laskusta tai muusta toimitustositteesta. Palautettavien Tuotteiden tulee olla alkuperäisessä, mahdollisuuksien mukaan avaamattomassa pakkauksessa eikä pakkauksessa saa olla merkintöjä tai virheitä. Palautukset, joissa ei ole palautusnumeroa tai eivät ole palautettavassa kunnossa, Arrow ECS lähettää ilman toimenpiteitä takaisin Jälleenmyyjälle Jälleenmyyjän kustannuksella.
 
Mikäli Tuote on palvelu, jonka suorittaa Arrow ECS, sen työntekijä ja/tai edustaja ja/tai alihankkija, Arrow ECS vakuuttaa, että palvelu suoritetaan kohtuullisella osaamisella ja huolellisuudella ja Toimittajan antamia ohjeita noudattaen. Mikäli palvelu suoritetaan Jälleenmyyjän vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti niiden ollessa ristiriidassa Toimittajan ohjeiden kanssa, vastuu palvelusta on Jälleenmyyjällä. Mikäli Arrow ECS:n palvelu on suoritettu virheellisesti, Arrow ECS voi oman harkintansa mukaan joko suorittaa palvelun uudelleen tai palauttaa palvelusta veloitetun kauppahinnan.
 
7.       Luottoraja, maksuehto ja laskun reklamointi
Arrow ECS hakee luottovakuutuksen Jälleenmyyjän ostotoimintoja varten, minkä yhteydessä määritellään Jälleenmyyjälle myönnettävä luottoraja. Arrow ECS voi päivittää sitä luottovakuutuskumppanin antamien tietojen tai oman harkintansa mukaisesti milloin tahansa. Laskun mukainen maksu erääntyy maksettavaksi luottovakuutuksen saaneelle Jälleenmyyjälle 30 päivän kuluttua laskun päiväyksestä, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Jos luottovakuutusta ei myönnetä Jälleenmyyjälle, Tuotteet toimitetaan etukäteismaksulla, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Mikäli luottovakuutus ei kata tilauksen arvoa, Arrow ECS:llä on oikeus olla hyväksymättä Jälleenmyyjän tilausta tai luottovakuutuksen ylimenevältä osalta voidaan kirjallisesti sopia erityismaksujärjestelystä.
 
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta Suomen korkolain mukaista viivästyskorkoa viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien.
 
Mikäli Arrow ECS:llä on erääntyneitä saatavia Jälleenmyyjältä, on Arrow ECS:lllä oikeus asiasta huomautettuaan pidättäytyä toimittamasta vahvistettuja tilauksia tai vastaanottaa uusia tilauksia , kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Vahvistettujen tilausten sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä Jälleenmyyjällä ole oikeutta esittää Arrow ECS:lle viivytyksestä johtuvia vaatimuksia.
 
Laskun virheellisyydestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kahdeksan (8) arkipäivän sisällä sen päiväyksestä.
 
8.       Ohjelmistotuotteet
Ohjelmistotuotteet ovat ohjelmistotuotteen valmistajan omaisuutta, eikä niitä myydä vaan ohjelmistotuotteisiin myönnetään käyttöoikeus ohjelmistotuotteen mukana seuraavien käyttöoikeusehtojen mukaisesti.
 
Ohjelmistotuotteet ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja, eikä Jälleenmyyjällä ole oikeutta kopioida, kääntää, muuttaa, vaihdella tai muokata taikka luoda ohjelmistotuotteesta johdettuja tuotteita ilman ohjelmiston valmistajan lupaa eikä muutoinkaan ilman nimenomaisesti sallivaa pakottavaa lainsäädäntöä. Jälleenmyyjä ei saa myöskään purkaa, hajottaa tai muuten selvittää ohjelmiston valmistustapaa taikka muulla tavoin muuntaa ohjelmistotuotetta ihmiselle havaittavaan tai ymmärrettävään muotoon, eikä liittää tai yhdistää toiseen ohjelmistotuotteeseen, eikä kokonaan tai osittain muuttaa jotakin ohjelmistotuotetta.
 
9.       Takuu, tuotevastuu ja vastuunrajoitus
Tuotevalmistaja on voinut myöntää toimitettavalle Tuotteelle takuun. Arrow ECS ei anna Tuotteelle nimenomaisia ja välillisiä takuita. Takuukorjaukset suorittaa valmistaja tai valmistajan suosittelema huoltoyritys.
 
Arrow ECS:n vastuu tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Virhetilanteissa Arrow ECS:n vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen, vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, taikka jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen Jälleenmyyjältä laskutettavan nettoarvon perusteella, Arrow ECS:n valinnan mukaan. Arrow ECS ei ole velvollinen korvaamaan Tuotteen virheestä johtuneita vahinkoja, kuten toiminnan keskeytys, saamatta jäänyt kate tai tiedon katoaminen tai menetys, eikä muita mahdollisia ostajalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja.
 
10.       Ylivoimainen este (force majeure)
Osapuolet eivät vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka muutoin näiden yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaan tulisivat vastattaviksi, mutta jotka ovat seurausta toimituksen viivästymisestä tai näiden Yleisten myyntiehtojen rikkomisesta, kun tällainen viivästyminen tai vahinko on seurausta olosuhteista, jotka estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi.
 
Arrow ECS:n osalta mm. seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä: välttämättömien käyttöoikeuksien irtisanominen tai kieltäytyminen välttämättömien käyttöoikeuksien myöntämisestä taikka se, ettei Tuotetta ole saatavilla. Edellä mainitut ja niiden kaltaiset olosuhteet hyväksytään ylivoimaiseksi esteeksi vain, mikäli niiden vaikutusta Tuotteiden toimittamiseen ei voitu sopimuksen tekohetkellä ennakoida.
Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava välittömästi toiselle osapuolelle kirjallisesti esteen ilmaantumisesta sekä sen päättymisestä. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, mikäli sopimuksen täyttämisessä viivästynyt osapuoli viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi yli 60 päivää. Vastuusta vapautuminen tämän ylivoimaista estettä koskevan säännön mukaan ei missään tilanteessa vapauta Jälleenmyyjää velkojen maksamisesta.
 
11.       Lainsäädäntö
Jälleenmyyjän tulee noudattaa toiminnassaan soveltuvia lakeja. Erityisesti tulee huomioida, ettei Jälleenmyyjä saa myydä tai muulla tavoin luovuttaa tai viedä maasta Tuotteita, mukaan lukien ohjelmistotuotteita ja dokumentaatiota tai muuta laitteistoa, tietoa tai muuta lopullista tuotetta Suomesta huomioimatta kaikkea tällaiseen myyntiin, luovuttamiseen tai maasta vientiin soveltuvaa lainsäädäntöä, mukaan lukien Yhdysvalloissa voimassa oleva vientilainsäädäntö määräyksineen (United States Administration Act).
 
Jälleenmyyjä sitoutuu olemaan myymättä Tuotteita asiakkaille, joiden on syytä epäillä voivan rikkoa edellä mainittuja lakeja.
 
Arrow ECS voi kieltäytyä toimittamasta Tuotteita, jos on syytä epäillä jonkin kaupan osapuolista rikkovan edellä mainittuja lakeja tai Arrow-konsernin toimintatapojen niin edellyttäessä tai jos Jälleenmyyjä kieltäytyy allekirjoittamasta ”Customer end user and export certification” (EUC)-todistusta Arrow ECS:n niin pyytäessä.
 
12.       Erimielisyyksien ratkaiseminen
Näiden Yleisten myyntiehtojen tulkinnasta ja soveltamisesta aiheutuneet erimielisyydet ja siihen liittyvät seikat ratkaistaan Arrow ECS:n kotipaikan alioikeudessa Suomen lakia soveltaen.